počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 4
týden: 55
celkem: 122257

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 

I. Provozovatel

 

MX Activities s.r.o., se sídlem Ctiradova 133/5, Olomouc, Chomoutov, PSČ 783 35

IČ: 29394449, DIČ: CZ29394449, společnost je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45768

 

 

II. Všeobecná ustanovení

 

Společnost tímto zveřejňuje podmínky platné pro internetový obchod jí provozovaný. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího  a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smluvní vztahy mezi prodávajícícm a kupujícím jsou uzavřeny dle právního řádu České republiky.

 

III. Objednání zboží

 

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován  prodej zboží kupujícímu, vzniká závazným potvrzením a odesláním objednávky. Za závazný se považuje okamžik potvrzení objednávky v systému. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je zejména obsah objednávky s přesným popisem zboží, jeho množství, ceny zboží i přepravy a způsobem jeho doručení. Kupující má možnost před  potvrzením objednávky tuto překontrolovat a případně opravit. Zadáním objednávky do systému a jejím potvrzením  kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

 

IV. Zrušení objednávky

 

Kupující má právo objednávku zrušit bez udání důvodu kdykoliv před odesláním zboží. Pokud tak učiní v době po odeslání zboží, je povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou zrušením objednávky. To však neplatí v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

 

Prodávající může zrušit objednávku bez udání důvodu. Dále pokud  si kupující nevyzvedne zboží v případě osobního odběru do pěti pracovních dnů od smluveného termínu a pokud kupující neprovede platbu za objednané zboží do pěti pracovních dnů při platbě předem. Dále pokud se zboží již nevyrábí nebo se nedodává a nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud však tato situace nastane, je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat za účelem dohody a stanovení následného postupu. Pokud by již došlo k částečné či plné úhradě za zboží, je povinen prodávající neprodleně zaslat tuto částku zpět kupujícímu, nejpozději však v termínu do pěti pracovních dnů.

 

V. Vrácení zboží ( odstoupení od kupní smlouvy )

 

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží se řídí zákonem č. 367/2000 Sb. V souladu s tímto zákonem má kupující právo  odstoupit od kupní smlouvy, tedy vrátit zboží bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce  do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž tato lhůta začíná běžet následující den po převzetí zboží kupujícícm. Stejně tak je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, případně žádost o výměnu zboží, musí být doručeny nejpozději v poslední den čtrnáctidenní lhůty. Zásilka musí obsahovat "Návratový protokol", originál dokladu o koupi a zboží.

V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit včetně nákladů na uvedení zboží do původního stavu (poškození zboží, neúplný obsah atd.).

Pokud jednáním kupujícího nedojde k žádné výše uvedené škodě, nehradí žádné dodatečné náklady a nevztahují se na něj ani jiné další sankce.

 

Zboží zašlete doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu provozovatele internetového obchodu uvedenou v záložce "Kontakty". Peníze za odebrané zboží budou vráceny bankovním převodem. Prodávající neručí za ztrátu či poškození zboží na cestě od kupujícího. Zásilky odeslané "na dobíku" budou odmítnuty. 

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám budou peníze zpět odeslány nejpozději v zákonném termínu do 30 kalendářních dnů. Zpravidla však jsou částky vraceny do 5 kalendářních dnů.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího nebo bude uchováno v sídle provozovatele internetového obchodu.

 

V případě osobního odběru zboží je kupní cena uzavřena v okamžiku osobního převzetí zboží. V tomto případě nelze zboží vrátit bez udání důvodu. 

 

VI. Platební podmínky

 

Nabídkové ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání a jsou kupujícímu potvrzeny doručením Potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změny nabídkových cen.

 

Způsob platby: 

 

Hotovostní platby - v případě osobního odběru zboží

                          - v případě platby dobírkou při dodání přepravcem

 

Bezhotovostní platby (platba před odesláním zboží)

 

Platby prosím zasílejte na tato čísla účtů :   2400834193/2010 ( vedený u Fio banky, a.s. )

                                                             

Při bezhotovostní platbě je zboží zasíláno nebo předáno až po úplné úhradě ceny zboží. K ceně zboží je připočítávána cena dopravy a doběrečné ( v případě dobírky ).

 

VII. Dodací podmínky

 

V detailu zboží je uvedena orientační ( bežná doba dodání ) v pracovních dnech.  Tato lhůta začíná běžet následující den od závazného objednání zboží. V případě, že je dodací lhůta delší nebo není možné zboží dodat, je zákazník informován co nejdříve po zjištění této skutečnosti. Místo dodání nebo osobní odběr u prodávajícího je stanoven kupujícím v objednávce. Dopravu na místo dodání zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce. Zboží je dodáváno pouze do České republiky.

 

Ceny dopravy a doběrečného :

 

  • cena zboží 2.500 a větší včetně DPH - zdarma
  • cena zboží nižší než 2.500 včetně DPH - dopravné Česká pošta včetně doběrečného 100 Kč včetně DPH
  • cena zboží nižší než 2.500 včetně DPH -  dopravné PPL včetně doběrečného 140 Kč včetně DPH

Je-li objednané zboží dodáno ve více zásilkách, účtuje se poštovné a doběrečné pouze jednou. Při opakovaném dodání z důvodu předcházejícího nepřevzetí zásilky kupujícím, je vždy připočteno další dopravné 110 Kč včetně DPH.

 

VIII. Odpovědnost za vady zboží a záruční podmínky

 

Záruka na zboží je 24 měsíců.

 

Záruka se vztahuje pouze na vady, které jsou jednoznačně způsobené vadou materiálu nebo výrobními vadami. Nevztahuje se v žádném případě na zboží poškozené neodporným používáním, zanedbáním údržby či používáním k jiným než určeným účelům. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a v žádném případě se nerovná délce životnosti výrobku. Běžné opotřebení vzniklé používáním výrobku nelze reklamovat jako vadu.

 

IX. Reklamace zboží

 

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat. Případné vady dodaného zboží, nekompletnost zásilky nebo dodání jiného zboží je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

 

Zboží zasílejte zpět na adresu provozovatele internetového obchodu. Zásilka musí obsahovat řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu o koupi zboží a reklamované zboží. Pokud Vám není jasné vyplnění protokolu, kontaktujte nás na adrese info@tracingusa.cz. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě bude přijetí odmítnuto.

 

Každá řádně podaná reklamace (zboží může být zasláno za výše uvedených podmínek poštou nebo dohodnuto osobní předání) bude předložena výrobci (nebo jeho zodpovědnému zástupci) k posouzení a v případě oprávněné reklamace bude zajištěna oprava nebo výměna zboží v zákonném termínu. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět na náklady kupujícího.

 

X. Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel se tímto zavazuje, že informace a osobní data nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu, zároveň však nenese zodpovědnost za ztrátu či případné zneužití dat v případě napadení serveru neznámým pachatelem.

Používáním tohoto internetového obchodu kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o jeho osbě a jeho aktivitě v internetovém obchodu za výše stanovených podmínek.

Kupující má právo požádat písemnou formou o vymazání z databáze.

 

XI. Zboží

 

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu. Zboží je majetkem prodávajícího až do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné ceny zboží je provedeno osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (prostřednictvím smluvního přepravce) nebo bankovním převodem a to dnem připsání plné ceny na účet prodávajícího.

 

Obrázky u zboží jsou pouze ilustrační. Rozhodující je název produktu. Popis zboží je orientační a je převzat z materiálů výrobce. V případě nepřesností či tiskových chyb nenese prodávající žádnou zodpovědnost. Stav skladu (dostupnost zboží) je pouze orientační a nemusí plně odpovídat skutečnosti.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele internetového obchodu. Změna obchodních podmínek je vyhrazena.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2016